Podmienky prenájmu vozidla C&K Limousines

VŠEOBECNÉ PODMIENKY A PRAVIDLÁ

1. Rezervácia limuzíny
Rezervácia limuzíny alebo automobilu je možná telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu a je platná až po potvrdení voľného termínu prenajímateľom a po následnom podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami a zaplatením zálohy vo výške 30% z dohodnutej ceny prenájmu. V prípade okamžitej objednávky, ktorá bude môcť byť vybavená, účtujeme 50% príplatok. Ak nastane storno rezervácie prenajímateľ si uplatňuje storno poplatky podľa bodu 9.

2. Začiatok prenájmu
Začiatok prenájmu Vašej limuzíny začína pristavením limuzíny v stanovenom čase na stanovené miesto. Je potrebne aby nájomca a šofér si pred začatím prenájmu skontrolovali stav inventáru limuzíny a svojim podpisom potvrdili jeho bezchybnosť. V prípade zistenia chýb nájomcom počas prenájmu je potrebné danú skutočnosť ihneď oznámiť šoférovi, inak jej odstránenie bude musieť nájomca uhradiť v plnej výške a to aj v prípade, že nebola zapríčinená jeho vinou.

3. Koniec prenájmu
Koniec prenájmu limuzíny sa končí dopravením nájomcu na vopred dohodnuté miesto, v dopredu určenom čase podľa jeho objednávky a rezervácie. Po opustení limuzíny sa vykoná kompletná kontrola interiéru obidvoma stranami a porovná sa s dopredu nájomcom podpísaným inventárnym zoznamom.

4. Predĺženie prenájmu
V prípade záujmu o predĺženie doby prenájmu limuzíny ešte pred začiatkom prenájmu, je potrebné to odkonzultovať telefonicky s prenajímateľom vozidla. V prípade potreby predĺženia prenájmu limuzíny počas doby prenájmu, je potrebné to odkonzultovať so šoférom, ktorý Vám túto možnosť potvrdí alebo zamietne podľa časového harmonogramu.

5. Dodacia lehota
Limuzína bude pristavená na vopred určené miesto v čase aký bol dohodnutý pri objednávke. V prípade, že nájomca si vyžiadal výzdobu limuzíny vlastnými prostriedkami, bude mu limuzína pristavená 30 min pred termínom. V prípade nedostavenia limuzíny na uvedené miesto v danom čase, pričom vznikne škoda nájomcovi, bude táto skutočnosť okamžite riešená s prenajímateľom a po dohode s nájomcom bude vrátená časť alebo celá výška ceny prenájmu, alebo ponúknutá zľava z ceny prenájmu. Výška odškodného bude dohodnutá podľa dĺžky omeškania. Pri akejkoľvek situácii, ktorá bude znemožňovať pristavenie limuzíny pre nájomcu včas, bude táto skutočnosť oznámená nájomcovi okamžite telefonicky na číslo, ktoré bolo uvedené pri objednávke, ako kontaktné. Vzhľadom na situáciu bude potom navrhnuté ďalšie riešenie (náhrada iného termínu, alebo vrátenie časti peňazí, pripadne vrátenie sumy v plnej výške).

6. Ďalšie pravidlá
Prenajímateľ zodpovedá nájomcovi, alebo tretím osobám len za straty a škody, ktoré im vznikli v priamej súvislosti s prenajatým vozidlom, alebo s jeho používaním za škody spôsobené zavinením, alebo nedbalosťou prenajímateľa.
Všetky takéto straty, alebo škody musia byt‘ oznámené ihneď prenajímateľovi, alebo šoférovi.
Šofér nebude akceptovať požiadavky, respektíve pokyny nájomcu, ktoré budú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi slovenskej republiky, najmä so zákonom o premávke na pozemných komunikáciách a požiadavky respektíve pokyny nájomcu, ktoré budú v rozpore s touto zmluvou.
Prípadné výnimky zo zákona o pravidlách cestnej premávky je povinný si zabezpečiť nájomca. Prenajímateľ mu k tomu poskytne potrebnú súčinnosť.

Vo všetkých vozidlách je PRÍSNY ZÁKAZ FAJČIŤ !

PLATOBNÉ PODMIENKY

7. Cenník
Cena za prenájom limuzíny a ostatných automobilov je uvedená v aktuálnom cenníku zverejnenom na webovej stránke.

8. Platba
Pri podpise zmluvy bude prenajímateľovi zaplatená záloha vo výške 30% z celkovej fakturovanej sumy. Zvyšných 70% zo sumy nájomca musí uhradiť prenajímateľovi najneskôr 5 dní pred začatím prenájmu. V prípade neobdŕžania plnej sumy 5 dní pred začatím prenájmu limuzíny bude táto nájomná zmluva neplatná a zálohová platba prepadne v prospech prenajímateľa a tým pádom odstupuje od tejto nájomnej zmluvy. V prípade, že nájomca predĺžil dobu prenájmu, skonzumoval obsah baru nad rámec dohodnutého obsahu, alebo vznikli nejaké poplatky počas doby prenájmu (parkovacie, diaľničné, …) uhradí nájomca tieto navýšenia bezprostredne po ukončení prenájmu.

9. Storno poplatky
Pri stornovaní rezervácie, alebo objednávky limuzíny alebo iného vozidla, či už prostredníctvom e-mailu, poštou (deň doručenia), alebo osobne je účtovaný poplatok vo výške:

100% z celkovej sumy ak storno zmluvy je do 48 hod. pred pristavením limuzíny,
50% z celkovej sumy ak storno zmluvy je do 72 hod. pred pristavením limuzíny,
30% z celkovej sumy ak storno zmluvy je nad 72 hod. pred pristavením limuzíny.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

10. Bezpečnosť
Poistenie limuzíny zahŕňa Zákonné poistenie (povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla), Havarijné poistenie (poistenie vozidla pre prípad havárie, živelnej pohromy, vandalizmu a krádeže), Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom (poistná ochrana v prípade úrazu s následkom smrti, alebo trvalej invalidity).